Friday, 28 October 2011

PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani

Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani
digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu murid kuasai dan capai. Kandungan kurikulum ini masih mengekalkan tiga domain pendidikan, iaitu psikomotor, kognitif dan afektif.

Penggubalan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani adalah bertujuan memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Kurikulum ini menyediakan murid ke arah pembinaan modal insan yang sihat dan cergas.

No comments:

Post a Comment